• greencover

Nitrafix is een mengsel van bladkool en bladraap en is zeer geschikt voor het verhogen van organische stof én voor stikstofvastlegging.

Bladkool is één van de gewassen op de lijst van het Meststoffenbesluit en is bijzonder geschikt voor inzaai na maïs. Dit mengsel is GLB-ready en voldoet dus aan de vergroeningseisen (EA) in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Nitrafix zorgt voor een hoge vastlegging en benutting van stikstof door een relatief hoge C/N-quotiënt. Het gewas neemt veel stikstof op en verteert daarna traag, waardoor de stikstof geleidelijk vrijkomt voor de hoofdteelt. 

  • bladkool en bladraap
  • legt veel stikstof vast, en geeft deze gedoseerd vrij aan het hoofdgewas
  • produceert veel organische stof
  • vorstgevoelig, gemakkelijk in te werken

Toegestaan vanggewas na mais
Zaaitijdstip: Half augustus-half oktober
Zaaihoeveelheid: 10 kg. op rijen (10-25 cm.) of breedwerpig en inwerken, 2-3 cm. diep
Zaaibedbereiding: bouwvoor 10-15 cm losmaken
Bemesting: 60-80 kg N/ha (kunstmest of organische mest)