LGSeeds.nl
mijn.lgseeds.nl

PRIVACYBELEID LIMAGRAIN NEDERLAND VOOR HET KLANTENPORTAAL OP DE WEBSITE WWW.LGSEEDS.NL (MIJN LG)

 

De bescherming en veiligheid van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons bij Limagrain. We nemen de wettelijke vereisten van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging serieus.

 

Naast de gegevensbeschermingsverklaring van onze website geldt de volgende informatie over gegevensbescherming: gegevensbeschermingsverklaring. Deze informatie geeft u onder andere een overzicht van welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en voor welke doeleinden en hoe wij deze gebruiken in het kader van ons klantenportaal op de website www.lgseeds.nl ("portaal") en de Gebruik portal-gerelateerde aanbiedingen, diensten en diensten. Deze informatie over gegevensbescherming is ook van toepassing op het gebruik van het portaal via een mobiele app die Limagrain ter beschikking kan stellen.

 

Daarnaast informeren wij u hieronder over de rechten die u tegenover ons heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de

Limagrain Nederland

Van der Haveweg 2

4411 RB RILLAND

+31 0113 557 100

E-mail: info@limagrain.nl 

 

 

 

2. CONTACTGEGEVENS VAN ONZE DATA PRIVACY OFFICIER

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf:

 

Limagrain Nederland

R. van den Bosch

Van der Haveweg 2

4411 RB RILLAND

+31 0113 557 100

E-mail: info@limagrain.nl 

 

3. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS EN HOE WORDEN ZE VERWERKT?

"Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. In uw geval is dat alle informatie die wij aan u kunnen koppelen, ook als dat niet direct mogelijk is, maar alleen via bijvoorbeeld een identificatienummer of ondernemingsnummer.

 

Enerzijds verzamelen wij uw gegevens doordat u deze zelf aan ons meedeelt via het portaal. Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen wanneer u ons portaal bezoekt. Zie hieronder voor meer details.

 

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ EN VOOR WELKE DOELEINDEN?

4.1 Gegevensverwerking in het kader van ons portaal en de bijbehorende aanbiedingen, diensten en diensten

 

4.1.1 Portaalregistratie

 

U kunt zich op ons portaal registreren om gebruik te maken van onze diensten. Voor belangrijke wijzigingen, zoals de reikwijdte van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het e-mailadres of telefoonnummer dat tijdens de registratie is opgegeven om u op deze manier te informeren. De bij de registratie ingevulde gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 zin 1 letter b) AVG (in het geval van een eenmanszaak) of, als u zich aanmeldt als werknemer van een rechtspersoon ("werknemer"), op de basis van artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG.

 

4.1.2 Agrility

In verband met het gebruik van het portaal of gerelateerde aanbiedingen en diensten kunnen we de aan ons verstrekte contact- en reserveringsgegevens gebruiken om u opnieuw te e-mailen over de agrility-tools - digitale oplossingen voor efficiënte gewasproductie (precisielandbouw), bijv. Aanbiedingen voor toepassingskaarten voor plaatsspecifiek zaaien, vegetatiebeheersing, oogsthoeveelheidsprognose, oogsttijdprognose - en om u te informeren over de verdere procedure, in overeenstemming met artikel 6 lid 1 S. 1 a), b) (eenmanszaak) en /of f) (werknemer) AVG. Voor zover het wettelijk noodzakelijk is, zullen we eerst uw toestemming vragen voor het verzenden van dergelijke e-mails, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 a) AVG.

 

Als u Agrility gebruikt, gebruiken wij uw contactgegevens en andere gegevens met betrekking tot de grond-, veld-, veld-, opbrengst-, zaai- en landbouwmachines (inclusief positiegegevens, indien van toepassing) waarvoor u de tools gebruikt om u te voorzien van de waarnemingen en voorspellingen.

 

4.1.3 Cookies

Op ons portaal worden soms cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op het eindapparaat van een portaalbezoeker opslaat, d.w.z. lokaal kan opslaan. Om ons aanbod gebruiksvriendelijker en effectiever te maken, worden cookies gebruikt.U kunt uw apparaat zo instellen dat het opslaan van cookies wordt uitgeschakeld. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van ons portaal beperkt zijn.

 

Cookies, die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. reservering van zaden), worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, onder b) (eenmanszaak) en f) ( medewerkers) AVG verwerkt. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van onze diensten.

 

Met betrekking tot de cookies (met de namen: KC_RESTART, AUTH_SESSION_ID_LEGACY, AUTH_SESSION_ID, KEYCLOAK_SESSION_LEGACY, KEYCLOAK_SESSION, KEYCLOAK_LOCALE, KEYCLOAK_IDENTITY_LEGACY, KEYCLOAK_IDENTITY), die we instellen bij registratie op het portaal, deze cookies worden gebruikt om te voorkomen dat u gedurende een bepaalde periode inlogt tijd opnieuw moet inloggen (d.w.z. uw inloggegevens niet opnieuw hoeven in te voeren en de cookies worden voor die periode bewaard). De gegevensverwerking in verband met deze cookies is gebaseerd op artikel 6 lid 1 lid 1 letter a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

 

Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze apart behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring of in de gegevensbeschermingsverklaring van onze website >

 

4.1.4 Serverlogbestanden

 

De aanbieder van de pagina's verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 

• Domein dat u hebt opgeroepen (hier: lgseeds.nl);

• uw IP-adres;

• datum en tijd van elk bezoek, inclusief tijdzone;

• de bestemmingspagina of inhoud die u hebt geopend, inclusief de pagina van waaruit u deze hebt geopend;

• Statusinformatie of de oproep succesvol was;

• Hoeveelheid overgedragen gegevens en

• Informatie over het type en de versie van uw browser en uw besturingssysteem.

 

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) (eenmanszaak) en/of f) (werknemer) AVG.

 

4.2 Gegevensverwerking voor analysedoeleinden

Google Analytics

 

Het portaal maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc. (hoofdkantoor: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").

 

Google Analytics maakt gebruik van cookies of soortgelijke technologieën die een analyse van uw gebruik van de portal mogelijk maken. De door de cookies of vergelijkbare technologie gegenereerde informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Gegevensverwerking in verband met Google Analytics-cookies of soortgelijke technologie is gebaseerd op artikel 6 lid 1 lid 1 letter a) AVG.

 

We gebruiken Google Analytics alleen in verband met de IP-anonimiseringsfunctie. Het IP-adres binnen de Europese Economische Ruimte wordt afgekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het IP-adres in de VS afgekort.

 

Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van het portaal te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het door Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens aan Google in de VS worden doorgegeven, is met Google een overeenkomst gesloten waarin ook de modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen van de Europese Commissie zijn opgenomen (zie ook paragraaf 4.4). .

 

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met Google Analytics door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. De huidige link hiernaar is: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Als alternatief voor de browser-plug-in of bij gebruik van mobiele apparaten kunt u uw toestemming onder de volgende link intrekken om de verwerking van persoonsgegevens in verband met Google Analytics op ons portaal in de toekomst te voorkomen. Er wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

 

5. WANNEER WORDEN UW GEGEVENS VERWIJDERD?

Wij bewaren uw gegevens zolang dit nodig is voor de bovengenoemde doeleinden of totdat u uw toestemming hebt ingetrokken (meer hierover vindt u onder punt 8). Als deze doeleinden niet meer van toepassing zijn of als u uw toestemming heeft ingetrokken, zullen wij uw gegevens uiteraard verwijderen.

 

 We verwijderen de gegevens, tenzij we andere wettelijke gronden voor verdere opslag bepalen. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Gegevens die zijn verzameld in verband met fiscale en wettelijke verplichtingen worden soms navenant langer bewaard. De bewaartermijnen zijn dan maximaal tien jaar. Bovendien kan het voorkomen dat persoonsgegevens moeten worden bewaard gedurende de tijd waarin claims tegen Limagrain kunnen worden ingediend. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen en alleen als er aanwijzingen zijn dat er een juridisch geschil dreigt.

 

6. WELKE RECHTEN HEEFT U IN VERBAND MET DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

Om u alle mogelijkheden te laten zien in het kader van het verzamelen en gebruiken van uw (persoons)gegevens, willen wij u wijzen op de rechten die u in dit verband toekomt.

 

6.1 Recht van toegang

U kunt volgens artikel 15 AVG informatie opvragen over uw persoonsgegevens die wij verwerken.

 

6.2 Recht op rectificatie

Uiteraard willen wij bij het gebruik van uw persoonsgegevens geen onjuiste of verouderde informatie doorgeven, bijvoorbeeld om misverstanden of eventuele schade te voorkomen. Als de informatie over u niet (meer) correct is, kunt u een correctie aanvragen in overeenstemming met artikel 16 AVG. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u om aanvulling vragen.

 

6.3 Recht op beperking van verwerking

Volgens artikel 18 AVG heeft u het recht om een ​​beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit betekent dat uw gegevens nog steeds worden opgeslagen, maar alleen onder beperkte voorwaarden mogen worden gebruikt (bijvoorbeeld om rechtsvorderingen in te stellen).

 

6.4 Recht van bezwaar

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet meer op deze grondslag verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

 

6.5 Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

 Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om op grond van artikel 77, lid 1 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw keuze. Dit omvat ook de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor de verantwoordelijke persoon.

 

6.6 Recht op wissen

 

Last but not least verwijderen we uw gegevens ook als ze niet langer nodig zijn voor de hier vermelde doeleinden en als we niet verplicht zijn ze te bewaren (zie paragraaf 5). Als u echter van mening bent dat er geen wettelijke reden is voor verdere opslag, kunt u uw recht op verwijdering van de gegevens doen gelden.

 

6.7 Recht op dataportabiliteit

Voor het geval dat aan de vereisten van artikel 20, lid 1 AVG is voldaan, hebt u het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan derden te laten overhandigen.

 

7. TOESTEMMING EN INTREKKING VAN TOESTEMMING

Indien u ons uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze te allen tijde intrekken. De intrekking van de toestemming is van kracht voor de toekomst. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot het moment van herroeping blijft onaangetast.

 

 

8. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

U kunt als volgt contact met ons opnemen om uw bovengenoemde rechten uit te oefenen (zie paragraaf 6) of in verband met uw toestemming (zie paragraaf 7) of als u nog vragen heeft over gegevensbescherming in ons bedrijf:

 

Limagrain Nederland

Van der Haveweg 2

4411 RB RILLAND

+31 0113 557100

E-mail: info@limagrain.nl

 

U kunt op deze manier ook contact met ons opnemen als u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Het is ons doel om uw klachten zo goed mogelijk te verhelpen. Bent u echter niet tevreden met ons antwoord, dan kunt u ook contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit (zie paragraaf 6.5).