LGSeeds.nl

De voordelen van onderzaai

De verplichting voor het zaaien van een vanggewas vanaf 1 januari 2019 maakt het nemen van een besluit voor onderzaai, gelijkzaai of nazaai noodzakelijk. Elke optie kent zijn voor- en nadelen en er is geen algemeen advies voor het beste systeem voor jouw perceel. Daarom is contact opnemen met je regionale adviseur altijd aan te raden.

De 7 voordelen van onderzaai

  1. Maïs oogsten wanneer het rijp is; dit geeft ruimte voor het inzaaien van een later maïsras met een hogere opbrengstpotentie en zetmeelgehalte
  2. Meer opbouw van organische stof in de bodem
  3. Binden van stikstof en kalium, dat deels beschikbaar komt voor het volggewas
  4. Activering van het bodemleven en betere kringloop van mineralen, dus minder uitspoeling
  5. Minder erosie en verslemping van de bodem
  6. Een grotere draagkracht van de bodem tijdens de oogst
  7. De bodem heeft een beter vochtvasthoudend vermogen en is minder gevoelig voor droogte

Oogst maïs wanneer het rijp is

Het grootste voordeel van een keuze voor onderzaai, is dat je zelf het beste moment kunt bepalen om de maïs te oogsten. Je bent niet gebonden aan de eis om voor 1 oktober de maïs van het land te halen. Dat betekent tevens dat je kunt kiezen voor het inzaaien van een later maïsras met een hogere opbrengstpotentie en zetmeelgehalte.

Als maïs pas laat geoogst wordt, dan wordt het vanggewas zo laat gezaaid, dat het nauwelijks meer ontwikkelt voor de winter. Dat betekent ook dat het geen serieuze bijdrage levert aan het vasthouden van stikstof. Daarom is het een voordeel om vanggewas in te zaaien in het groeiseizoen van mais, tussen de rijen.

Opbouw organische stof in de bodem

De sleutel tot bodemvruchtbaarheid is het opbouwen van genoeg organische stof in de bodem. Dit gebeurt door de afbraak van vers organisch materiaal, zoals gewasresten of organische mest. Deze stoffen worden deels door het bodemleven afgebroken en bij dit proces komen nutriënten vrij, zoals stikstof en fosfaat. De vrijgekomen stoffen worden door het gewas opgenomen. De fractie organische stof die na een jaar na toediening nog in de bodem aanwezig is, wordt de effectieve organische stof (EOS) genoemd. Door te kiezen voor onderzaai in de maïsteelt, creëer je de perfecte omstandigheden voor meer effectieve organische stof in de bodem van je perceel.

Tabel 1: Opbouw EOS bij verschillende gewassen

LG onderzaai: elke keer beter, altijd het beste

Om een optimale benutting van de bodem te creëren en een hoge slagingskans van het vanggewas te garanderen, ontwikkelde LG een mengsel speciaal voor onderzaai. Het LG onderzaai mengsel bestaat uit Westerwolds raaigras, bladrammenas en Japanse haver. De eigenschappen van deze gewassen maakt dat dit mengsel zorgt voor een minimale concurrentie met het hoofdgewas, optimale nutriëntenvastlegging en een hoge effectieve organische stof productie.

Tabel 2: De samenstelling van het mengsel LG onderzaai

Meer weten over onderzaai? Bekijk de volgende artikelen:

Verplicht vanggewas bij telen maïs
De nadelen van onderzaai
Insecten als plaag in de maïsteelt
Waarom kiezen voor LG onderzaai?
Onderzaai? Bekijk hier onze teeltaanwijzingen