Weersextremen laten zich de laatste jaren steeds heviger gelden in Nederland. Nu perioden van langdurige droogte en extreem zware neerslag zich steeds vaker doen gelden is het waterbergend vermogen van de bodem belangrijker dan ooit.

Bodemverdichting

De bodemstructuur is samen met de hoeveelheid organische stof bepalend voor het waterbergend vermogen van een bodem. Uit een inventarisatie in 2015 bleek bodemverdichting op 45% van alle Nederlandse percelen voor te komen. Dat verstoort de gewasgroei én maakt percelen kwetsbaarder voor weersextremen:

  • Het infiltratievermogen van een verdichte bodem is lager, waardoor er bij zware neerslag sneller en langduriger water op het land blijft staan;
  • Op en in een verdichte bodem verschuift verticaal transport van regenwater naar horizontaal, waardoor nutriënten en gewasbescherming sneller afspoelt;
  • Een verdichte bodem kan minder vocht bergen en is daardoor gevoelig voor droogte.

Verdichting opheffen met groenbemesters

Het voorkomen en herstellen van bodemverdichting staat dus volledig terecht volop in de belangstelling. Akkerbouwers werken op vele verschillende vlakken aan de bodemkwaliteit, en een slimme inzet van de juiste groenbemesters is er één van.

Groenbemesters leveren natuurlijk organische stof, die de kruimelstructuur verbetert en de waterberging verhoogt. Daarnaast kunnen groenbemesters met een intensieve beworteling bodemverdichting opheffen en de waterinfiltratie verdubbelen. Groenbemesters in een bouwplan met normale bemestingsnorm dragen bij aan 2,8 mm (zand) en 5,4 mm (klei) extra waterberging in de bouwvoor.

Afbeelding: Het bloeiende groenbemestermengsel Nemaredux (links) en de beworteling van de bladrammenas (rechts).

Intensief wortelende groenbemesters

Tussen de verschillende soorten groenbemesters bestaan grote verschillen in bewortelingsdiepte en -intensiteit, zo is duidelijk te zien in de afbeelding. Bladrammenas is van alle gangbare groenbemesters de beste structuurverbeteraar, met een dikke penwortel die de bouwvoor openbreekt een fijne haarwortels die tot wel 2 meter diep wortelen, het diepst van alle groenbemesters. Facelia wortelt ondiep maar behoorlijk intensief en maakt de bouwvoor luchtig en kruimelig.

De nieuwe groenbemestermengsels LG NEMAREDUX (bij aaltjesproblemen) en LG ORGAMAX combineren de diepe en oppervlakkige beworteling van diverse soorten groenbemesters, voor een optimale doorworteling in de gehele bodem.