Het belang van een goede bodemstructuur is niet te onderschatten en neemt alleen maar toe vanwege de weersextremen, krappe bemestingsnormen en teruglopende beschikbaarheid van gewasbescherming. Groenbemesters zijn een belangrijke schakel in goed bodembeheer.

Plantenwortels zoeken hun weg in de bodem, tussen ondoordringbare kluiten en anaerobe plekken door. Een wortel moet continu doorgroeien: alleen het doorgroeiende deel met wortelharen neemt vocht en nutriënten op. Een ideale bodem bestaat voor de helft uit poriën en voor de helft uit vaste bodemdeeltjes.

Bodemproblemen

Op het gebied van bodemstructuur liggen de volgende bodemproblemen op de loer:

  • Slemp: vooral op lichte klei- en zavelgrond, hindert de fijne wortels en jonge spruiten
  • Verdichting: op alle gronden, verslechtert de bewerkbaarheid, waterhuishouding en beworteling
  • Verstuiving: op lichte gronden, leidt tot verlies van bodemdeeltjes, nutriënten en tot gewasschade
  • Bewerkbaarheid: verminderde draagkracht en verkruimelbaarheid verlaagt het aantal werkbare dagen en verslechtert de opkomst en ontwikkeling

Goed bodembeheer met groenbemesters

Bovenstaande bodemproblemen zijn te voorkomen en bestrijden middels goed bodembeheer: voldoende aanvoer van organische stof, een ruime vruchtwisseling, grondbewerking onder goede omstandigheden en ondergrondverdichting voorkomen en opheffen. Een goed geslaagde groenbemester is daarin een belangrijke schakel:

  • Beworteling van groenbemesters maakt de bodem luchtiger en doorbreekt oppervlakkige verdichting
  • Groenbemesters beschermen de bodem tijdens hun groei tegen slemp en verstuiving
  • Groenbemesters kunnen een forse hoeveelheid organische stof leveren

Ondergrondse ontwikkeling het belangrijkst

Qua bodemstructuur is de ondergrondse ontwikkeling van een groenbemester nog belangrijker dan de bovendgrondse: de wortels verbeteren de structuur, leveren meer effectieve organische stof en benutten nutriënten uit diepere bodemlagen. Kijk bij je groenbemesterkeuze daarom goed naar de wortels:

1. Verschil in beworteling
Tussen groenbemesters bestaan grote verschillen in beworteling. Bladrammenas maakt een dikke penwortel die veel lucht en ruimte in de bodem brengt. Zijn haarwortels gaan tot wel 2 meter diep.

Afbeelding 1: Het verschil in beworteling tussen groenbemesters

2. Snelheid wortelontwikkeling
De groeiduur is medebepalend: luzerne wortelt bijvoorbeeld enorm intensief, maar niet binnen 8 of 10 weken. Bladrammenas zit al na 6 weken op 50 cm diepte en ontwikkelt ook bij late zaai (begin september) veel wortelmassa.

Afbeelding 2: De beworteling en droge stof productie (ton/ha) van bladrammenas

GreenCover groenbemesters

De vergroeningsmengsels in het GreenCover pakket zijn elk samengesteld voor een specifiek gebruiksdoel. Met 2 tot 4 soorten die elkaar perfect aanvullen per mengsel kies je met GreenCover altijd voor de optimale groenbemester per perceel. Een handig keuzefilter vind je op www.lgseeds.nl/groenbemesters.