Een vruchtbare bodem, met een rijk bodemleven, voldoende nutriënten en een goede bodemstructuur, is de basis voor een succesvolle teelt. Met almaar teruglopende mogelijkheden in bemesting en gewasbescherming neemt het belang van bodemvruchtbaarheid snel toe.

Groenbemesters leveren als onderdeel van goed bodembeheer een grote bijdrage aan het behouden en verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.

BODEMLEVEN

Groenbemesters stimuleren het bodemleven op twee manieren. Ze bedekken de bodem en scheiden wortelexudaten uit die het bodemleven voeden. Ook de wortel- en plantresten van groenbemesters dienen als voeding. Elke geslaagde groenbemester vervult deze rol in vergelijkbare mate.

ORGANISCHE STOF

Organische stof is de motor voor een natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Bodemleven, mineralenaanbod, bodemstructuur, water- en zuurstofhuishouding: alles in de bodem interacteert met organische stof. Organische stof wordt continu afgebroken, daarom moet er voldoende aanvoer zijn van gemakkelijk afbreekbare en stabielere organische stof. Groenbemesters kunnen een forse hoeveelheid leveren:

Mengsels van groenbemesters kunnen de hoogste aanvoer van organische stof realiseren. LG ORGAMAX, met 50% zonnebloem, is speciaal voor dat doel samengesteld.

NUTRIËNTENVASTLEGGING EN -LEVERING

Groenbemesters leggen de na de hoofdteelt overgebleven nutriënten vast, zodat ze niet uitspoelen. Daarnaast maken ze in symbiose met het bodemleven bodemgebonden stikstof, fosfaat en kali vrij, die ook weer ten goede komen aan het volggewas. Een geslaagde bladrammenas levert in het voorjaar 45 kg N, 4 kg P en 30 kg K.

BODEMSTRUCTUUR

Groenbemesters verbeteren de bodemstructuur middels hun beworteling en aanvoer van organische stof. Langjarig gebruik van groenbemesters verdubbelt de waterinfiltratie en kan beregening met 2 – 3 weken uitstellen. Ook in een korte groeiperiode van 8 weken kunnen o.a. bladrammenas en gele mosterd de bodem intensief doorwortelen en zo luchtiger maken. De organische stof verbetert de lucht- en waterhuishouding, vermindert slemp en maakt kleigrond beter bewerkbaar.

Bekijk hier alle aanbevolen groenbemesters >>