Patrick van Beek melkt met zijn schoonouders 130 melkkoeien met twee melkrobots in het Brabantse Etten-Leur. Ze hebben voldoende land beschikbaar voor de ruwvoerwinning. De teelt van krachtvoer speelt een grote rol binnen zijn bedrijf, want naast gras en maïs telen ze nog veldbonen, voederbieten en luzerne. Corn Cob Mix (CCM) past in het streven om zo min mogelijk krachtvoer aan te kopen.

Het melkveebedrijf doet aan de derogatie mee, maar kan door samenwerking met andere boeren toch ook genoeg krachtvoer telen. “We streven naar een optimale benutting van het eigen ruwvoer”, vertelt de veehouder. Naast CCM teelt Van Beek ook 2 hectare voederbieten, 3 hectare veldbonen en 4,5 hectare luzerne. De zorg voor de gewassen besteden ze zoveel mogelijk uit aan loonwerkers, zo blijft de arbeid van deze teelten te behappen.

CCM beter dan MKS

Van Beek vertelt dat ze de afgelopen jaren ook MKS (maïskolvenschroot) hebben gemaakt in plaats van CCM. MKS heeft een lager drogestofgehalte en een lager zetmeelgehalte. Hij heeft het gevoel dat het resultaat in de melkgift van CCM beter is. “Het is natuurlijk lastig vergelijken omdat je beide producten niet gedurende eenzelfde periode kunt geven, maar het gevoel is beter.” Hij geeft aan wel iets melk in te leveren, maar de besparing op krachtvoer weegt daar tegenop.

Van Beek zegt vooral de mest in de gaten te houden als het gaat om de juiste hoeveelheid te voeren kilogrammen CCM. Te dunne mest is een signaal van teveel. “We voeren jaarrond CCM. Hiervoor hebben we zo’n 8 hectare nodig. We zaaien het ras LG 31.205. Tijdens het seizoen bepalen we waar de beste kolf in zit en die mais laten we staan voor CCM."

Aandacht voor de bodem

Naast de ontwikkeling van de kolf speelt ook mee dat ze de CCM het liefst oogsten van eigen percelen. Zo kan de rest van het gewas op het land blijven voor de aanvoer van organische stof. De maïs van de gehuurde percelen hakselen ze liever. Duurzaam bodembeheer speelt ook een rol bij de uitwisseling en het pachten van percelen.

“Dit jaar telen we op een gepacht perceel voor het eerst ook veldbonen omdat die boer liever geen maïs op het land wilde”, aldus de veehouder. Veldbonen wortelen dieper, hetgeen goed is voor de bodemstructuur. Daarnaast kunnen ze eerder geoogst worden onder vaak betere omstandigheden.

Smalle rijkuil

De opslag vindt plaats in een smalle rijkuil waarin de CCM samen met een inkuilmiddel wordt ingekuild. “Deze is een meter breed, zodat we elke week een meter kunnen voeren. Het is belangrijk om de voersnelheid hoog genoeg te houden om kwaliteitsverlies te voorkomen.” Zo zorgt Van Beek ervoor dat hij het hele jaar krachtvoer heeft.

Het voeren van de voederbieten heeft meer voeten in de aarde, vertelt hij. “De loonwerker rooit vanaf augustus elke twee weken een stuk voederbieten.” Die worden versnipperd en vers gevoerd. “Dat doen we ongeveer tot half februari. Daarna kuilen we de rest over bietenpulp heen.” Lees hier meer over voederbieten >

Ook krachtvoer oogsten? 

Bekijk onze zetmeeltoppers voor komend seizoen >