Zoals in elke teelt hebben we in grasland te maken met een Yield Gap; een verschil tussen de opbrengstpotentie van het gewas en de werkelijke praktijkopbrengsten. Een kleinere Yield Gap en dus hogere gewasopbrengst is het doel, maar dat is geen gemakkelijke opgave. Wat kunnen grastelers doen om de Yield Gap te verkleinen?

Idse Hoving is onderzoeker Veehouderij en Watermanagement bij Wageningen Livestock. ‘Algemene cijfers voor opbrengstpotentie en Yield Gap zijn in mijn ogen niet te geven en een beetje een dooddoener. In Noordwest Nederland zijn de neerslaghoeveelheden bijvoorbeeld al groter dan in Zuidoost Nederland, dus is de opbrengstpotentie daar hoger. Dan heb ik het nog niet eens over de verschillen in grondsoort. Het is dus veel interessanter om per perceel te bekijken of je alle limiterende factoren voor groei in beeld hebt en kunt beperken.’

Vocht en voeding

‘De meest bepalende groeifactoren voor gras zijn vocht en voeding. Qua voeding kan je zorgen dat de basis op orde is, dus evenwicht in de macro-elementen in je bodem en een goede pH. Gras reageert zeer sterk op stikstofbemesting, maar een praktisch even belangrijke groeifactor is vocht. Meer vocht geeft een hogere opbrengstpotentie. Neerslag is daarin niet de enige vochtleverancier, ook het vochtleverend vermogen van de bodem speelt een grote rol, net als de bewortelingsdiepte van het gras.’

Deze factoren zijn voor een deel te beïnvloeden door de bodem te verbeteren. 'Belangrijk is om te beseffen dat praktisch alle landbouwgrond in Nederland verdicht is. Organische stof in de bodem verbetert zowel de structuur als de waterhuishouding. Dit zijn geen eenvoudige factoren om te verbeteren, maar het helpt om de omstandigheden goed te kennen en daar met zorg voor de bodem en goed graslandbeheer op in te spelen.’

Nieuw gras wortelt dieper

‘Op droge zandgronden is teeltrotatie bijvoorbeeld een maatregel om bodemvruchtbaarheid van snijmaïspercelen op peil te houden en de vochtbeschikbaarheid te vergroten. Door maisteelt te wisselen met tijdelijk grasland houd je de organische stof in de bodem in peil, terwijl die bij continuteelt mais steeds verder onderuit gaat. Je profiteert daarnaast van de hogere opbrengst van nieuw grasland. Zeker nu we steeds meer te maken lijken te krijgen met droogte is dat een voordeel. Nieuw grasland kan namelijk beter tegen droogte omdat het dieper wortelt dan ouder grasland.’ 

Grasgroeimodel

Ook nieuwe technologieën kunnen gaan bijdragen aan het graslandmanagement. ‘Met precisielandbouw proberen we bijvoorbeeld meer grip te krijgen op de productiefactoren stikstof en vocht. We werken aan een webapplicatie die inzichtelijk maakt wat de actuele én voorspelde grasgroei is. We koppelen een groeimodel met data over de bodem, hydrologie, actuele data en weersvoorspellingen. Dat heeft vooral een grote attentiewaarde: het helpt boeren om beter en vooral ook gerichter te kijken naar hun grasland en daar hun management op af te stemmen.’

Bekijk de LG HAVERA graslandmengsels >>