In de gecombineerde opgave, nog in te vullen tot en met 15 mei, komt ook het opgeven van het ecologisch aandachtsgebied (EA) aan bod. Hieronder enkele tips en aandachtspunten omtrent de invulling van het ecologisch aandachtsgebied met groenbemesters als vanggewas.

Groenbemesters als vanggewas worden per perceel opgegeven als een volgteelt, die vervolgens als ecologisch aandachtsgebied kan worden aangevinkt. Daarbij moet de ingangsdatum van de 8-wekenperiode en de groenbemestersoort ook worden ingevuld. De keuze van percelen voor EA kan afhangen van diverse praktische overwegingen. Hieronder staan voor de GLB-mengsels van LG aangegeven voor welke doeleinden ze geschikt zijn en tussen haakjes hoe ze meetellen in de gecombineerde opgave. Daarbij is het nummer de categorie en de benaming het hoofdbestanddeel van het mengsel.

Aaltjesbestrijding

Op percelen waar schadelijke aaltjes voor problemen (kunnen) zorgen is aaltjesbestrijding het hoofddoel van je groenbemester. Bietencysteaaltjes en maiswortelknobbelaaltjes (M. chitwoodi, fallax en hapla) bestrijd je met de vergroeningsmengsels Doublet Plus (1. bladrammenas), Nemaredux (1.bladrammenas) en Terranova Plus (1. bladrammenas). Het mengsel Nemaredux draagt tevens bij aan de verfraaiing van het landschap. Bij het wortellesieaaltje pratylenchus penetrans kies je Silke Plus ( 1. of 2. Japanse haver).

Doublet Plus klepelen en ploegen

Late zaai (uiterlijk 15 oktober)

De instandhoudingsperiode is dit jaar voor alle groenbemesters als vanggewas 8 weken. Bij latere zaai heb je een groenbemester nodig die vlot ontwikkelt en relatief gemakkelijk uitwintert. Saloon Plus (1. gele mosterd) en Silke Plus (1. of 2. Japanse haver)  voldoen aan beide kenmerken. Final Plus (1. bladrammenas) is minder geschikt voor late zaai (na 1 september), maar is door zijn goede uitwintering gemakkelijk onder te werken in het voorjaar.

Maaien of begrazen

Bepaalde vanggewassen mogen tijdens of na de 8 wekenperiode begraasd en gemaaid worden voor voederwinning, mits de grond voldoende bedekt blijft en het vanggewas voldoende hergroei capaciteit heeft. De mengsels Engels Plus (1. Engels raaigras) en Italiaans Plus (1. Italiaans raaigras) zijn hiervoor het meest geschikt.

Zonnebloemen: uitstraling en organische stof

Nieuw toegelaten als vanggewas dit jaar zijn zonnebloemen. Bloeiende zonnebloemen in een vergroeningsmengsels geven een zeer fraaie uitstraling. Bovendien zorgt het gewas voor een mooie beworteling én veel organische stof (Zonnebloem is een C4-plant). Voor het vergroeningsmengsel Orgamax (1.zonnebloemen),  is het van belang om deze uiterlijk half augustus te zaaien.

Bekijk hier alle LG vergroeningsoplossingen >>

De vernieuwde LG ORGAMAX met zonnebloemen