Waarom kiezen voor LG onderzaai?

Het LG onderzaai mengsel is met zorg samengesteld uit 50% Westerwolds raaigras, 25% bladrammenas en 25% Japanse haver. Deze soorten zorgen samen voor een geslaagd vanggewas als onderzaai in de maïsteelt.

De voordelen van LG onderzaai

We hebben met tal van groenbemesters getest hoe zij zich gedragen onder mais. Een mengsel van Westerwolds raaigras, Japanse haver en bladrammenas, dat we LG Onderzaai noemen, gaf de beste resultaten op het vlak van slaging, mineralenvastlegging, beworteling en organische stof productie, zonder de maisgroei te hinderen. De voordelen van LG Onderzaai:

1. Hoge slagingskans
Westerwolds raaigras, Japanse haver en bladrammenas hebben allen een hoge slagingskans bij onderzaai in mais. Dat is belangrijk omdat onderzaai een resultaatverplichting is: als de onderzaai mislukt, moet je alsnog voor 1 oktober een vanggewas nazaaien!

2. Minimale concurrentie voor de maïs 
Door LG Onderzaai in het 5e tot 6e bladstadium van de maïs te zaaien, ontkiemt het zaad net voordat het maïsgewas zich sluit. De onderzaai ontwikkelt heel langzaam tot aan de maisoogst en zorgt voor minimale concurrentie om vocht en nutriënten.

3. Optimale nutriëntenvastlegging
LG Onderzaai wortelt heel divers en diep: het Westerwolds raaigras en de Japanse haver doorwortelen de bouwvoor intensief, de bladrammenas maakt een dikke penwortel die tot meer dan een meter diep gaat. Dit zorgt voor een zeer hoge vastlegging van nutriënten, die in het volgende teeltjaar benut kunnen worden.

4. Hoge effectieve organische stof productie 
Westerwolds raaigras en Japanse haver ontwikkelen na de maisoogst door tot een massaal gewas dat zeer veel effectieve organische stof oplevert.

LG onderzaai: de samenstelling

Door onderzaai toe te passen in de maïs, voorkom je gewasconcurrentie. Door de snelle bodembedekking en intensieve beworteling van het Westerwolds raaigras en de Japanse haver, ontkiemt het LG onderzaai mengsel precies voordat de maïsplanten zich sluiten. De combinatie van de drie gewassen zorgt voor een zeer hoge mineralenvastlegging en de productie van veel effectieve organische stof. Dat betekent tevens dat je kiest voor een verbetering van de bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid van je perceel.

Meer weten over onderzaai? Bekijk de volgende artikelen:

Verplicht vanggewas bij telen maïs
De voordelen van onderzaai
De nadelen van onderzaai
Insecten als plaag in de maïsteelt
Onderzaai? Bekijk hier onze teeltaanwijzingen